Книжевна теорија (Сосема краток увод)

knizevna-teorija

 

Едицијата СОСЕМА КУСИ ВОВЕДИ е наменета за секој оној кој сака стимулирачки и достапен пат до некоја нова тема. Тие се напишани од експерти и се објавени на повеќе од 25 јазици ширум светот.

Серијата на овие изданија започна во 1995 година и сега вклучува широк избор на теми од областа на историјата, философијата, религијата, науката и хуманистичките дисциплини. Библиотеката на СКВ сега содржи повеќе од 200 тома од Сосема Кусите Воведи, на речиси сите теми – од антички Египет и индиската философија, до концептуалната уметност и космологијата. Таа ќе продолжи да се развива, сè додека не прерасне во библиотека со околу 300 наслови.

 

Книжевна теорија-кус увод (Џонатан Калер)