Articles by Џонатан Калер

Џонатан Калер (1944), поранешен студент на универзитетите Харвард и Оксфорд, е професор по англиски јазик и компаративна книжевност на Универзитетот Корнел. Тој е светски признат автор на неколку значајни студии, но и на теориски промислувања на делата на Флобер, на структуралистичката поетика, на делата на Фердинанд де Сосир и на Роланд Барт, на семиотиката и на институционалното проучување на книжевноста. Автор е на делата „Структурална поетики: структурализам, лингвистика и проучување на книжевноста“ (1975), „Следење на знаците: семиотика, книжевност, деконструкција“ (1981), „За деконструкцијата“ (1982), „Ролан Барт“ (1983), „Врамување на знаците: критиката и нејзините институции“ (1988) и други.

knizevna-teorija

Книжевна теорија (Сосема краток увод)

  Едицијата СОСЕМА КУСИ ВОВЕДИ е наменета за секој оној кој сака стимулирачки и достапен пат до некоја нова тема. Тие се напишани од експерти и се објавени на повеќе од 25 јазици ширум...